หน้าแรก สมัคร เข้าสู่ระบบ โปรโมชั่น ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy

1.วัตถุประสงค์

LOTTOSOD165 เว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางนำเสนอบริการต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ และใช้เป็นทางเข้าใช้งานภายในของผู้ให้บริการ เช่น การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน ช่องทางเข้าสู่ระบบการให้บริการ อีกทั้งยังใช้เป็นช่องทางการแจ้งฝากถอนเครดิตสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการกับทางเว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้กติกา และเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้ตั้งแต่ต้น หากทางผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์จะมีข้อผูกมัด หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่หากผู้ใช้บริการมีการแสดงออกความประสงค์ที่เป็นการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ทุกประการ

2.เงื่อนไข และข้อกำหนด

1. ทางเว็บไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด หรือทำซ้ำ ดัดแปลง อัพโหลด เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดแก่ทางเว็บ LOTTOSOD165 หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการนำข้อมูลของทางเว็บไซต์ไปหาประโยชน์ต่อส่วนตัว

2. เว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก หรือหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว จนไปถึงการระงับการให้บริการเป็นการถาวร แก่ผู้ใช้บริการที่กระทำที่เป็นการละเมิดแก่ผู้ให้บริการ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางเว็บไซต์ หรือต่อผู้อื่นผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

3. การระงับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร ผู้ใช้บริการที่ถูกระงับจะไม่สามารถเข้าใช้งาน หรือรับบริการในส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดของทางเว็บไซต์ได้เลย

4. เว็บไซต์สามารถปิดการเชื่อมต่อของเครือข่ายผู้ให้บริการเป็นการชั่วคราวได้ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถทำการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ที่ให้บริการ โดยที่ทางผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลสมัครให้ครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่เป็นการนำข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ มาใช้ในการสมัคร หารทางผู้ให้บริการทราบว่าผู้ใช้บริการรายใด มีการนำข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการข้อสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการเป็นการถาวร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และทางผู้ให้บริการจะไม่ชดเชยใด ๆ ก็ตามให้การทางผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ ที่กระทำผิดในการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้

3.หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้กับทางเว็บไซต์ LOTTOSOD165 จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้อง ห้ามผู้ใช้บริการนำข้อมูลบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้ใช้บริการ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ใช้บริการมาใช้กับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ

2. ขอความกรุณาผู้ใช้บริการไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่เหมาะสมกับทางเว็บไซต์ และทีมงานหจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์  หรือผู้ใช้บริการอื่น เช่น การข่มขู่แสดงความคิดเห็นอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือการใช้ถอยคำอันไม่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น

3. ทางผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับว่า การเล่นเดิมพันต่าง ๆ มีทั้งได้ มีทั้งเสีย โดยทางผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าไปกำหนด หรือยุ่งเกี่ยวกับการให้บริการ และการเล่นเดิมพันของผู้ใช้บริการ ดังนั้นทางผู้ใช้บริการจะต้องเป้นผู้รับความเสี่ยงเองทั้งหมด ทางผู้ใช้บริการจะไม่สามารถมาเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้กับทางผู้ให้บริการได้เลย

4.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

1. ด้านการเชื่อมต่อกับทางเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อภายในเครือล๊อตโต้สด หรือภายนอกเครือ เป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ทางเว็บไซต์ LOTTOSOD165 จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออำนาจการควบคุมบริหารที่ปลายทางของการเชื่อมโยงนั้น ๆ เลย และการเชื่อมโยงที่มาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์ LOTTOSOD165 ก็ไม่ได้รับรองความถูกต้อง และไม่มีส่วนเกียวข้องกับทางเว็บไซต์ของเราแต่อย่างใด

2. หากผู้ใช้บริการท่านใดมีความต้องการจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ LOTTOSOD165 ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมาที่หน้าแรกของทางเว็บไซต์เราได้ โดยต้องแจ้งความประสงค์ของทางผู้ใช้บริการมาที่เว็บไซต์ และต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น

5.การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์ LOTTOSOD165 ของเรา จะไม่รับผิดชอบใด ๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม อันเนื่องจากการใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา โดยการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการเอง